เชียงใหม่ ขยายเวลาให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 24.00 น.

184

เชียงใหม่ ขยายเวลาให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 24.00 น.

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 38/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

โดยร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในระดับ SHA PLUS ขึ้นไป และผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และได้มีการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและจำกัดการให้บริการ สามารถจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่องได้ไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

c8044ef709b028f0fde71f5c9f9291b2.jpg
4fbb94b912813f693e21f45c50ce649a.jpg
2e183fda733e3ac534632357b4896366.jpg

Facebook Comments