กรมสรรพากร ยืนยัน! ไม่ได้มุ่งเน้นการเก็บภาษีโครงการ “คนละครึ่ง”

429

กรมสรรพากร ยืนยัน! ไม่ได้มุ่งเน้นการเก็บภาษีโครงการ “คนละครึ่ง”

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 65 กรมสรรพากร ชี้แจงไม่ได้มุ่งเน้นการเก็บภาษีโครงการคนละครึ่ง โดยระบุว่า “ตามที่มีข่าวการเรียกเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั้น กรมสรรพากรขอชี้แจงว่า กรมสรรพากรไม่ได้มุ่งเน้นจัดเก็บภาษีสาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐ โครงการใดโครงการหนึ่งแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา เมื่อมีเงินได้จากการค้าขาย ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้น หากมีเงินได้ถึงเกณฑ์การยื่นแบบแสดงรายการตามกฎหมายกาหนด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า “ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการจึงมีหน้าที่ต้องยื่น แบบแสดงรายการ ส่วนจะมีภาษีที่ต้องชาระหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน สาหรับการ หักค่าใช้จ่าย กฎหมายให้สิทธิ์ในการเลือกว่าจะขอหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 60 หรือ จะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้ โดยหลักสำคัญของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น หากบุคคลธรรมดา มีเงินได้จากการค้าขายถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 มีหน้าที่ต้องนำรายได้ที่ได้รับในปีภาษี มายื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้ว”

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หรือศูนยส์ ารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

blank