นักวิจัย ม.แม่โจ้-ชุมพร คิดค้นนวัตกรรมอินทรีย์ “สารอาหารพืชจากน้ำมันปลาทะเล” เจ้าแรกของไทย ลดต้นทุน ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์

198

นักวิจัย ม.แม่โจ้-ชุมพร คิดค้นนวัตกรรมอินทรีย์ “สารอาหารพืชจากน้ำมันปลาทะเล” เจ้าแรกของไทย ลดต้นทุน ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช กรรมการผู้จัดการ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในผลงานวิจัย เรื่อง “สารอาหารพืชที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลาทะเล” ผลงานวิจัยเจ้าแรกของไทย ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

36c72d5faa97d0be126f3c3afed15fe1.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวว่า “สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ มีการส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้ระบบอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์-นักวิจัย คิดค้นนวัตกรรมที่สอดรับกับการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานวิจัยใหม่ ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทุ่มเทคิดค้นพูดได้ว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย โดยนำน้ำมันปลาทะเลเหลือทิ้งจากโรงงานมาใช้ประโยชน์ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในทุกมิติ ขอขอบคุณบริษัท บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เห็นความสำคัญของผลงา นวิจัยชิ้นนี้ ต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทำให้เกษตรกรจะได้มีโอกาสใช้สารอาหารพืชสำหรับการปลูกในระบบอินทรีย์ ที่มีต้นทุนต่ำ และปลอดภัยได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น”

5a80dcdb0d8db6a06061c1c6df3b33c3.jpg

อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในจังหวัดชุมพร มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล จึงทำให้มีน้ำมันปลาทะเลที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและราคาถูก คณะผู้วิจัยจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เพื่อให้ได้สารอาหารพืชจากน้ำมันปลาทะเลที่เหมาะสม มีราคาต่ำกว่าปุ๋ยเคมี เกือบครึ่ง มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งช่วยลดการทิ้งเศษน้ำมันปลาทะเลจากโรงงานลงสู่แม่น้ำลำคลอง ช่วยลดปัญหามลภาวะทางน้ำ

e2f58e25d859a89f63e3946fdb19853d.jpg

“สารอาหารพืชจากน้ำมันปลาทะเล” มีสารไนโตรเจนที่ได้จากการหมักเศษเนื้อปลาโดยผ่านกระบวนการหมักโดยใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีการเพิ่มสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสารออกฤทธิ์ชีวภาพช่วยยับยั้งการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการปลูกพืชโดยใช้วัสดุปลูกและการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ มีสารกลุ่มโปรตีนและวิตามินที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์สารอาหารพืชอินทรีย์โดยใช้น้ำมันปลาทะเลเจ้าแรกของไทย และได้รับความสนใจจากเอกชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ได้รับการออกอนุสิทธิบัตรเลขที่ 19204 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และจะผลักดันผลิตภัณฑ์สารอาหารพืชและปุ๋ยอินทรีย์เสริมน้ำมันปลาทะเลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (USDA) ต่อไป”

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ รายงาน

01be6f4352b3d140dd2b1425a8707ec8.jpg2873fbc4f7c341049d0c3ceb9d48c3cc.jpg1cddc2681b381d0e2d44f5686508cabd.jpg28faaa5c804192d52691408abcd7bdbb.jpg490dc9a20f51f5933a75c4acae9b591f.jpg22fe1012667a509d417e752781e62bfc.jpg07c7c6c360d2f6f36bcc49a1aafc95cd.jpgc1a36f50be9eec2d6658e4da9a232837.jpgdde78df0cc0dcc9154087b78564b4f3e.jpg