เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (100 – 250 บาท) เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 65 โอนเข้าบัญชีโดยตรง มีผู้รับประโยชน์ 10 ล้านคน ใช้งบกว่า 8 พันล้านบาท

606

เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (100 – 250 บาท) เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 65 โอนเข้าบัญชีโดยตรง มีผู้รับประโยชน์ 10 ล้านคน ใช้งบกว่า 8 พันล้านบาท

อายุ 60-69 ปี เดิมได้รับ 600 บาท เป็น 700 บาท/เดือน
อายุ 70-79 ปี เดิมได้รับ 700 บาท เป็น 850 บาท/เดือน
อายุ 80-89 ปี เดิมได้รับ 800 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป เดิมได้รับ 1,000 บาท เป็น 1,250 บาท/เดือน

ที่มา : มติ ครม. 26 เม.ย. 65

193.jpg

Facebook Comments