กพส. 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร) ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

95

กพส. 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร) ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ และสัญจรไปบ้านแม่กำปอง ด้าน รองประธานแม่บ้านมหาดไทย อุดหนุนผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2565 เวลา 13.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การประชุม Workshop คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ(สัญจร) 17 จังหวัด มีนางอัญชลี บุญณราช รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ที่ห้องประชุมน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

การเปิดการประชุมครั้งนี้มีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) ได้แก่ เจ้ารัตนา ทิพยเดช ณ เชียงใหม่ พร้อมนางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ พร้อมนางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร) พร้อมสตรีในภาคเหนือ รวมประมาณ 100 คน

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร) 17 จังหวัดภาคเหนือในระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย.2565 เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีภาคเหนือประจำปี 2565 พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคมสำหรับสตรีในทุกมิติ โดยมุ่งหวังให้สตรีทุกคนเข้าถึงการพัฒนาอย่างทั่วถึงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีอย่างยุติธรรม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

วันแรก 27 เม.ย.2565 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ในที่ประชุมรายงานกิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามการกิจองค์กรสตรี มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สตรีภาค 17 จังหวัดแล้วนั้น พร้อมนำผลิตภัณฑ์สินค้าของสตรีในภาคเหนือมาจัดจำหน่าย เช่น ผ้าซิ่นตีนจก อ.แม่แจ่ม ถือว่าชื่อดังของไทย ได้รับความสนใจจาก นางอัญชลี บุญณราช รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ อุดหนุนซื้อไป 1 ผืน และในวันที่ 28 เม.ย.จัดกิจกรรมศึกษากิจกรรมการขับเคลื่อนงานองค์กรสตรี ที่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่.

30871af14a5618581784ee401670fda5.jpg
84bd3a185b89bd307928af85fab74e4c.jpg
cc5cd2de14bd2e1453a35fce6b742cf2.jpg
80003ef7d8a1046e3727a819b73fb087.jpg
9a524e066049a32779801d945e4c7cbc.jpg
73b4ed3cd1335aede47632f72e96cb49.jpg
24baa1dbf656ac86b967cef890faf8cd.jpg
293ac4dd24f3e619b5584517431de686.jpg
bcaf09bdd3637c4f35c8646fb2b2f877.jpg
7aab5d6a2f231128f113571d0bd12511.jpg
69ffdbf2da3430f81e877d15792fe8da.jpg
9ded2c3a1ea3d06c68c99ed83abd588b.jpg
cde975d47c2c3a75a5152922fb4a1158.jpg

Facebook Comments