สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบในการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16

608

เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 65 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบในการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 ต่อไป

ประวัติโดยย่อ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (นิติเวชศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล Doctor of Philosophy (Pharmacology /Toxicology), The Ohio State University, Ohio, USA. และได้รับอนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์ แพทยสภา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อาทิ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้นำความรู้ไปปฏิบัติงานในการเป็นกรรมการและอนุกรรมการทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ อาทิ External Advisory Board of The Ohio State Global One Health initiative (GOHi), Ohio State University, USA อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ตลอดจนนำวิชาชีพไปช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทีมนำอาสาสมัครแพทย์ ทันตแพทย์ จิตอาสาออกหน่วยและช่วยสาธารณกุศล เช่น ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด

รางวัลและเกียรติคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้รับ อาทิ รางวัลนักเรียนทุน รัฐบาลไทยดีเด่น สาขาแพทยศาสตร์ จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4 อันเป็นที่ชมเชยยิ่งกระทรวงยุติธรรม จากกระทรวงยุติธรรม รางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook Comments