กกต. จ่ออุทธรณ์ คดีใบแจกส้ม “สุรพล” ยืนยันดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบ

688

กกต. จ่ออุทธรณ์ คดีใบแจกส้ม “สุรพล” ยืนยันดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบ

จากกรณีที่ นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พร้อมนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความบริษัท ปว.ประมวลกฎหมายจำกัดได้แถลงข่าวกรณีศาลจังหวัดฮอด ต.หางดง อ.ฮอด พิพากษาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ. 164/2562 และคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ พ. 23/2565 ลงวันที่ 20 เมษายนนี้ กรณีนายสุรพล ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเจ้าหน้าที่ รวม 14 คน เพื่อเรียกค่าเสียหายและเยียวยาฐานทำให้เสียชื่อเสียงภายหลังศาลฏีกาพิพากษายกฟ้องคดี บูชาเทียนเพื่อทำบุญวันเกิด จำนวน 2,000 บาท เมื่อกันยายน 2563 ไม่ใช่เป็นการซื้อเสียงหรือทุจริตเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี 2562 หรือกว่า 3 ปีที่ผ่านมา โดยศาลจังหวัดฮอด ได้พิพากษาให้นายสุรพล ชนะคดีดังกล่าว โดยให้ กกต.จ่ายค่าเสียหายและเยียวยา รวมกว่า 64 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ล้านบาท แต่ต้องรอให้ กกต.จะขออุทธรณ์คดีดังกล่าวภายใน 1 เดือนหรือไม่ นั้น

ล่าสุดวันที่ 22 เม.ย. 65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงระบุว่า ตามที่ศาลจังหวัดฮอดได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ พ 23/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 64,148,683.77 บาท พร้อมดอกเบี้ย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และใช้อำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 224 (2) เพื่อให้ทันต่อกำหนดเวลาประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 85 โดยเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวได้ โดยคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สุด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 225

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รายงานคำพิพากษาของศาลจังหวัดฮอดดังกล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมคณะกรรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดทราบ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบคดีในลักษณะเดียวกันกับคดีอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจังหวัดฮอดต่อไป

Facebook Comments