มท. แต่งตั้งโยกย้าย อธิบดี-ผู้ว่าฯ 31 ตำแหน่ง โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าฯตาก ย้ายมาเป็น ผู้ว่าฯเชียงใหม่

15809

มท. แต่งตั้งโยกย้าย อธิบดี-ผู้ว่าฯ 31 ตำแหน่ง โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าฯตาก ย้ายมาเป็น ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร(ผู้ว่าฯหมูป่า) ผู้ว่าฯพะเยา ย้ายมาเป็นผู้ว่าฯลําปาง

     วันที่ 6 สิงหาคม 2562 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 31 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยตำแหน่งสำคัญอยู่ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ย้ายมาเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยทั้ง 31 ตำแหน่งมีดังนี้
1. ให้นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวง .และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
2. ให้นายธนาคม จงจิระ พ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) .และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการปกครอง
3. ให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน
4. ให้นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนา ชุมชน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมที่ดิน
5. ให้นายประยูร รัตนเสนีย์ พ้นจากตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) .กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6.ให้นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานปลัดกระทรวง
7. ให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด .(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวง
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ คนใหม่
8. ให้ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ ราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตราด สํานักงานปลัดกระทรวง
9. ให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดลําพูน สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง
10. ให้นายศิริพัฒ พัฒกุล พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัด พังงา สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวง
11. ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
12. ให้นายสนิท ขาวสอาด พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบึงกาฬ สํานักงานปลัดกระทรวง
13. ให้นายภานุ แย้มศรี พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง
14. ให้นายกมล เชียงวงค์ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ ราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวง
15. ให้นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวง
16. ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวง
17. ให้นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแพร่ สํานักงานปลัดกระทรวง
18. ให้นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ ราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง
19. ให้นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตราด สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยโสธร สํานักงานปลัดกระทรวง
20. ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวง
21. ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแพร่ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลําพูน สํานักงานปลัดกระทรวง
22. ให้นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัด อุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวง
23. ให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวง
24. ให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง
25. ให้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวง
26. ให้นายชรัส บุญณสะ พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวง
27. ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวง
28. ให้นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสระแก้ว สํานักงานปลัดกระทรวง
29. ให้นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานปลัดกระทรวง
30. ให้นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานปลัดกระทรวง
31. ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบึงกาฬ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
Facebook Comments