เทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงข่าวจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

890

เทศบาลนครเชียงใหม่แถลงข่าวจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีอันดีงาม ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2565 โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวถึงภาพรวมในการจัดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

8KGBJt.jpg

โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปีใหม่เมือง เจียงใหม่) ประจำปี 2565 ว่าเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่ชาวเชียงใหม่ และชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีต ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่หลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก หลังจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการในการท่องเที่ยวและการเดินทาง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนําประเพณีท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ และหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา ให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีองค์กร เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2565 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เล่าขานตํานานศุภกาลดิถี สะหลีปีใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2565 โดยได้นํากิจกรรมที่ได้ยกเลิกไปในการจัดงานปีก่อนๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาจัดอีกครั้ง เช่น ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูป สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ เป็นต้น และได้เพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสีสันให้งานสงกรานต์ปีนี้มีความคึกคักยิ่งขึ้น เช่น การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ กิจกรรมย้อนวันวานสงกรานต์ปีใหม่เมือง กิจกรรม “เตียว ตวย ตุง” เป็นต้น

8KvCFQ.jpg

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเล่นสาดน้ำ ประแป้ง ตลอดห้วงระยะเวลาของการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนงดการจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นักท่องเที่ยว และที่ผู้สนใจ สามารถติดตามกําหนดการ และความเคลื่อนไหวของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2565 ได้ที่เว็บไซต์ www.cmcity.go.th และ Facebook Fanpage เทศบาลนครเชียงใหม่

ประมวลภาพ :

8Kvoqk.jpg8KvD8v.jpg8KvP7E.jpg8KvsgN.jpg

8Kv22V.jpg

8KvGC9.jpg8Kvnln.jpg8Kv6tS.jpg8KvrGg.jpg8KvHfW.jpg8KvVq2.jpg8KvXH1.jpg8Kvp7y.jpg8KvvgD.jpg8Kvmof.jpg

Facebook Comments