วัดสันปูเลยฯ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรมหาเถระ) ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

253

วัดสันปูเลยฯ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรมหาเถระ) ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วัดสันปูเลยฯ สร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ‘สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรมหาเถระ)’ การทำนุบำรุง และสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทย ที่สำคัญอยู่ที่การส่งเสริมศึกษาพระปริยัติธรรม และบาลีอย่างเข้มข้น ตามมติของมหาเถรสมาคม ที่สนับสนุนให้มีการศึกษาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี โท เอก, การศึกษาภาษาบาลีหรือภาษามคธ ซึ่งเป็นภาษาหลักที่รวบรวมสาระคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดสำนักเรียนบาลีตั้งแต่ระดับไวยากรณ์จนถึงประโยคเปรียญธรรม 9 ประโยค และบาลีศึกษา 9 ประโยค พร้อมการสอบบาลีสนามหลวงทุกปี

พระครูปลัดวรกร (ครูบาน้อย) เขมปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง และเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยทีมข่าว “ไทยนิวส์” ว่า สำนักศาสนศึกษาวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ได้เปิดขึ้นแล้วหลายปี โดยได้รับการสนับสนุนจากพระมหาเถระ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทำให้ผลการเรียนของพระภิกษุสามเณรพัฒนาไปมาก เช่น การสอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564 สำนักเรียนวัดสันปูเลยฯ สอบนักธรรมชั้นตรี โท และเอกได้กว่าสิบรูป

นอกจากนั้น ที่กำลังเข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 7 โดยความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7, พระธรรมเสนาบดี และพระราชสิทธิเวที รองเจ้าคณะภาค 7, พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-22 กุมภาพันธ์นี้ สำนักศาสนศึกษาวัดสันปูเลยฯ ก็ได้จัดส่งวิทยากร(ฆราวาสเปรียญ ป.ธ.9)ไปช่วย และนักเรียนบาลี(พระเณร)ก็เข้าร่วมอบรม คือระดับ ป.ธ.1-3 จำนวน 8 รูป ป.ธ.3 จำนวน 3 รูป และ ป.ธ.5 จำนวน 1 รูป เพื่อเตรียมสอบเปรียญธรรมในช่วงปลายเดือนนี้อีกด้วย

“นับเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา และศาสนทายาทในยุคนี้อย่างยิ่ง ถือเป็นโอกาสดีของพระเณรยุคใหม่ ที่พระมหาเถระท่านได้ทุ่มเทสรรพกำลังทุกด้าน เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรได้ศึกษาบาลีให้แตกฉาน จะเป็นกำลังสำคัญต่อพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป ซึ่งในระหว่างการอบรมบาลีก่อนสอบปีนี้ ศรัทธาสาธุชนสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร และน้ำปานะได้ทุกวันที่วัดดอยสัพพัญญู โดยติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะสงฆ์ภาค 7 (พระครูสิริเจติยานุกูล 089-8538031) ได้ทุกวัน” พระครูบาน้อย เขมปัญโญ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การจะทำให้การศึกษาของพระสงฆ์สามเณรมีความสมบูรณ์พร้อมจะต้องมีอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนพอสมควร ปัจจุบันวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว กำลังก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งได้รับเมตตาจากพระมหาเถระให้ใช้ชื่อศาสนศึกษาหลังนี้ว่าอาคาร “สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรมหาเถระ)”
ครูบาน้อย เขมปัญโญ เจริญพรว่า วัดสันปูเลยฯได้รับแต่งตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (ตามมติมหาเถรสมาคม) พร้อมกับการเปิดการเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรี, โท และเอก โดยเฉพาะการเรียนบาลีไวยากรณ์ จนถึงเปรียญธรรม โดยคณะครูพระเปรียญธรรม แต่อาคารเรียนพระปริยัติธรรมและบาลี หลังจากมีการวางศิลาฤกษ์ และก่อสร้างอาคารเรียน “พระปริยัติธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรมหาเถระ)” ขณะนี้ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก

ดังนั้น จึงขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรมหาเถระ) เพื่อการส่งเสริมการศึกษาเป็นการสร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชน ซึ่งอานิสงส์สร้างอาคารเรียนสอนพระปริยัติธรรม จะได้พบครูบาอาจารย์ผู้ทรงภูมิความรู้อันยอดยิ่ง จะทำให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบปฏิภาณ มันสมองอัจฉริยะแตกฉานวิทยาการทางโลก อรรถกถาทางธรรม สำเร็จประโยชน์ สำเร็จผล ในการเล่าเรียนศึกษาทุกอย่างทุกประการ

88aff406202cd44a40a69eae416b9b08.jpg
สำหรับช่องทางการร่วมทำบุญ นอกจากแจ้งความประสงค์ได้ที่วัดทุกวันแล้ว สามารถบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 587-1-00999-8 ชื่อบัญชี วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว.
บุณย์ มหาฤทธิ์/รายงาน