ป.ป.ส. รับมอบหอฝิ่นจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ พร้อมเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

104

ป.ป.ส. รับมอบหอฝิ่นจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ พร้อมเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

80QUqS.jpg

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) รับมอบหนังสือการใช้พื้นที่หอฝิ่นจาก หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ให้เป็นแหล่งศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ โดยมี Mr. Jeremy Douglas ผู้แทนประจำภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง รองผู้บังคับการตำรวจเชียงราย ผู้แทนจาก DEA ผู้แทนกรมป่าไม้ และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอฝิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

80QQBQ.jpg

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. มีความภาคภูมิใจที่ได้รับมอบพื้นที่หอฝิ่นจากทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและเปิดให้สาธารณชนเข้าชม และเรียนรู้เกี่ยวกับมหันตภัยอันเกิดจากฝิ่นและสารเสพติด เพื่อให้ความรู้ในเชิงป้องกันยาเสพติดแก่เด็กเยาวชนและประชาชน ซึ่งเป็นการสานต่อปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และตามนโยบายของรัฐบาล ที่ปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการพัฒนางานวิชาการด้านพืชเสพติด เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้เท่าทัน อีกทั้งพัฒนาพืชเสพติดในเชิงเศรษฐกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

80Qq8n.jpg

สำนักงาน ป.ป.ส. ตั้งใจที่จะต่อยอดงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยจะนำพื้นที่ไปใช้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ และใช้เป็นพื้นที่ตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นสถานที่ในการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานภาคีระหว่างประเทศนอกภูมิภาคต่อไปในอนาคต

80QE7g.jpg

โดยพื้นที่อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หรือ หอฝิ่น ที่ได้รับมอบจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประกอบด้วย พื้นที่อาคารจัดแสดงนิทรรศการ อาคารเกรทเธอร์แม่โขงลอดจ์ ห้องพัก บ้านพัก สำนักงาน ห้องประชุม รวมทั้งอาคารประกอบอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำมะ และป่าสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 156 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา

80QOgW.jpg

ทั้งนี้ การดำเนินการในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรมป่าไม้ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของการรับมอบได้ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาสู่การลงนามส่งมอบ – รับมอบหอฝิ่นในวันนี้

80Qb22.jpg