ติดโควิดก็ต้องได้สอบ! ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศ เตรียมสนามสอบให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด

356

ติดโควิดก็ต้องได้สอบ! ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศ เตรียมสนามสอบให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ลงพื้นที่ติดตามการจัดเตรียมสนามสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ตามนโยบายของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการดำเนินการสอบของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายธงชัย วิเศษบุปผา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ รศ.ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และคณะเจ้าหน้าที่จาก TCAS ร่วมหารือ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการสอบของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประสานการปฏิบัติกับทุกจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการดังกล่าว ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กำชับไปยังให้ทุกจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อในการสอบระบบ TCAS ช่วงระหว่างวันที่ 12 -15 มีนาคม 2565 (GAT PAT) และวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 (วิชาสามัญ) โดยให้จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดแนวทางและประสานการจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัด นอกเหนือจากสนามสอบพิเศษที่เตรียมไว้ ตามความเหมาะสมและเน้นให้ใช้สถานที่ของ Community Isolation (CI) เป็นสถานที่ในการจัดสอบ และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตรวจสอบความพร้อมด้านสาธารณสุขทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจังหวัดสมุทรปราการมีผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ติดเชื้อ จำนวน 13 ราย ซึ่งทางโรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่เป็นสนามสอบในครั้งนี้ ได้จัดเตรียมห้องสอบสำหรับผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ติดเชื้อแยกจากผู้เข้าสอบอื่น ๆ โดยมีลักษณะเป็นห้องที่มีพื้นที่เปิดโล่ง มีระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร และมีมาตรการป้องกันโรคสำหรับกรรมการผู้คุมสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ติดเชื้อทั้งหมดแล้ว
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเตรียมการและการเดินทางสำหรับผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากผู้ติดเชื้อไม่สามารถเดินทางได้ด้วยรถส่วนตัว สามารถประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือติดต่อรถยนต์จิตอาสา หมายเลขโทรศัพท์ 09-6771-1687 (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) เพื่อรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่สอบ
Facebook Comments