ศธ.เชียงใหม่ เผยนักเรียน 5-11 ปี ทยอยรับการฉีดวัคซีนไปเพียงร้อยละ 11.12 หรือ 9,686 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 152,064 คน เผยยังไม่พบผู้มีผลข้างเคียง พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการป่วยรุนแรง

180

ศธ.เชียงใหม่ เผยนักเรียน 5-11 ปี ทยอยรับการฉีดวัคซีนไปเพียงร้อยละ 11.12 หรือ 9,686 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 152,064 คน เผยยังไม่พบผู้มีผลข้างเคียง พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการป่วยรุนแรง

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถิติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 กลุ่มนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รายสังกัด ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 พบว่ามีนักเรียนได้ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไปเพียงร้อยละ 11.12 หรือ 9,686 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 152,064 คน ซึ่งจากการสำรวจความประสงค์ฉีดวัคซีน พบว่ามีนักเรียนประสงค์ฉีดทั้งหมด 87,137 คน และไม่ประสงค์ฉีดมากถึง 64,927 คน โดย 3 สังกัดที่มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากที่สุด ได้แก่ สังกัดการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สังกัดสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขณะที่สังกัดที่ยังไม่มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเลย มี 4 สังกัด ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.ศพด.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานรับเลี้ยงเด็ก สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6855e88dae73cf83ed908133105bf17a.jpg

โดยหากแยกเป็นรายอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีนักเรียนอายุ 5-11 ปี สมัครเข้ารับการฉีดวัคซีนมากที่สุด ได้แก่ อำเภอดอยหล่อ อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง ตามลำดับ ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนเลย ได้แก่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แจ่ม

4dd9088a19b82a18416f9a9284955c54.jpg

ทั้งนี้ ได้มีการจัดลำดับการฉีดวัคซีนจากเด็กโต ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงมา ที่ผู้ปกครองสมัครใจให้เข้ารับการฉีด จนถึงปัจจุบันไล่ระดับลงมาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แล้ว จึงขอเชิญชวนถึงผู้ปกครอง ให้นำบุตรหลาน สมัครเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และลดการป่วยรุนแรง ซึ่งจากการฉีดในห้วงที่ผ่านมา ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงในเด็กกลุ่มนี้แต่อย่างใด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

b802d6d4b85d8a1d661af655df3c2e41.jpg

Facebook Comments