ราชบัณฑิตยสภา แจง “กรุงเทพ​มหานคร” ภาษาอังกฤษใช้ได้ทั้ง Krung Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok

93

ราชบัณฑิตยสภา แจง “กรุงเทพ​มหานคร” ภาษาอังกฤษใช้ได้ทั้ง Krung Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 65 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดย “กรุงเทพ​มหานคร” ใช้ได้ทั้ง Krung Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok

ทั้งนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง แล้ว จะอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ประกอบกับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนดำเนินการต่อไป

Facebook Comments