สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานโล่ศิษย์ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563

84

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 6 ราย

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43) เป็นวันแรก ในการนี้ ได้พระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 44 ข้าราชการบำนาญ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. นายสุรชัย แรงกล้า ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 50 ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
3. นายชลาพันธ์ พูนเอียด ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 52 ประกอบธุรกิจเปิดสนามฟุตบอลและ ร้านที.พี.สปอร์ต แม่โจ้
4. นายเศวตฉัตร สมสวย ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 56 เจ้าของกิจการฟาร์มปลา หนองหญ้ารังกาฟาร์ม
5. นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 60 หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 68 นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
……………
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ /รายงาน

rTSabR.jpg

rTSG4u.jpg

rTSpp0.jpg

rTSJQZ.jpg

rTSHmz.jpg

rTSX38.jpg

Facebook Comments