รพ.สวนดอก เผย “ระบบอุทิศร่างกาย” การเสียสละอันยิ่งใหญ่และได้บุญกุศลสูงสุด พร้อมเปิดขั้นตอนการอุทิศร่างกายผ่านออนไลน์

7144

รพ.สวนดอก เผย “ระบบอุทิศร่างกาย” การเสียสละอันยิ่งใหญ่และได้บุญกุศลสูงสุด พร้อมเปิดขั้นตอนการอุทิศร่างกายผ่านออนไลน์

วันที่ 17 ก.พ. 65 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) เปิดเผยถึงระบบอุทิศร่างกาย ระบุว่า

ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่?

-นักศึกษาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนร่างอาจารย์ใหญ่ ในอนาคตจะสำเร็จเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด หรือนักศึกษาในกลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น ซึ่งจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากร่างกายของมนุษย์ที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ กลับมาให้บริการต่อสังคมต่อไป ดังนั้นนักศึกษาและ อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์จึงเคารพร่างกายที่ได้ศึกษานั้น และยกย่องเป็น “อาจารย์ใหญ่” หรือ “บรมครู”

ระเบียบปฏิบัติสําหรับผู้ที่จะอุทิศร่างกายเพือการศึกษา
1. ต้องมีอายุระหว่าง 20–80 ปี (กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของภาควิชา)
2. ต้องไม่เป็นผู้พิการจนไม่เหมาะสมแก่การศึกษา เช่น ขา แขนขาด หรือ พิการแต่กำเนิดทำให้ร่างกายผิดรูป
3. ไม่รับศพอุทิศร่างกายที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หรือ ติดเชื้อรุนแรง หรือ ศพที่เกี่ยวกับคดีและอุบัติเหตุ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของภาควิชา

วัตถุประสงค์การบริจาคแบ่งได้ 2 แบบ คือ
1. เพื่อให้นักศึกษาและแพทย์ทำการผ่า เพื่อศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ การวิจัย หรือ สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
2. เพื่อทำโครงกระดูกไว้ศึกษา

ขั้นตอนการอุทิศร่างกายออนไลน์

1.คลิกที่เมนู ลงทะเบียน แล้วทำการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มของผู้อุทิศร่างกาย

2. แนบรูปถ่ายขนาด 1×1 นิ้ว หรือขนาดใกล้เคียง หน้าตรง ไม่สวมหมวก*
3. แนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้อุทิศร่างกาย*
4. แนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นพยาน ให้กับผู้อุทิศร่างกาย *

*เป็นไฟล์รูปแบบ PDF JPG PNG และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB เท่านั้น

5. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน
6. ภาควิชาฯ จะดำเนินการ ออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (ส่งตามที่อยู่หรือมารับที่ภาควิชาฯ)
7. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการอุทิศร่างกายของท่านในเมนู “ตรวจสอบสถานะ”

8. เมื่อท่านได้รับบัตรแล้ว ขอให้ท่านพกบัตรประจำตัว ผู้อุทิศร่างกายนั้นติดตัวไว้เสมอ

*** หากสถานะการตรวจสอบข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลว่าไม่ถูกต้อง กรุณาทำการ กดเมนูลงทะเบียนเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลของท่าน ***

ข้อปฏิบัติเมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม
1. ติดต่อขอทราบรายละเอียดในการดำเนินการที่ห้องอุทิศรางกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 -935318 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
2. ห้ามฉีดยารักษาสภาพศพก่อนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องอุทิศร่างกาย หากต้องการตั้งศพไว้ทำบุญ สามารถตั้งได้ไม่เกิน 3 วัน
3. ให้ญาติแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ และนำสำเนาใบมรณะบัตร 1 ฉบับ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
4. หากอุทิศดวงตาร่วมด้วย แจ้งไปยังศูนย์ดวงตาภาค 10 หมายเลขโทรศัพท์ 053-936382, 089-9996000 (นอกเวลาราชการ) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เสียชีวิต
5. หากผู้อุทิศร่างกายต้องการยกเลิกการอุทิศร่างกาย ขอความกรุณาแจ้งให้ภาควิชาฯทราบ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับร่างที่อุทิศ ดังต่อไปนี้
1.เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หรือ ติดเชื้อรุนแรง หรือ ศพที่เกี่ยวกับคดีและอุบัติเหตุ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของภาควิชา
2. สภาพไม่เหมาะสมแก่การนำมาศึกษา เช่น เน่าเปื่อย อวัยวะขาดหาย อ้วน หรือผอมมากเกินไป
3.ผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตนอกระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ยกเว้น ญาติจะดำเนินการนำส่งเอง
4. กรณีสถานที่เก็บร่างของภาควิชาฯ เต็ม

“ การอุทิศร่างกายนั้น ถือว่าเป็นการเสียสละ อันยิ่งใหญ่ และได้บุญกุศลสูงสุด”

Facebook Comments