เช็ก 12 โครงการช่วยเหลือ บุคคลธรรมดา-นิติบุคคล จากภาครัฐ เพื่อลดภาระภาษี

48

12 โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คือ บุคคลธรรมดา-นิติบุคคล เพื่อเป็นการลดหย่อนภาษีและช่วยเหลือประชาชน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐอันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความใน ป. รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. …. ) ออกตามความในป. รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระภาษีและช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศรวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับเงินเยียวยาจาก 12 โครงการที่ภาครัฐได้จ่ายเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนและประโยชน์อื่นใดให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในปี 2564 ที่ผ่านมา

โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.ฎ. และร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับมีดังนี้

  1. ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในป. รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากโครงการของภาครัฐ ได้แก่
  • เงินเยียวยาที่ได้รับตามโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามม. 33 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

(2) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ของกรมการจัดหางานโดย บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องไม่นำรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งนี้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้มีการรับเงินตามโครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว

  1. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. …. ) ออกตามความในป. รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้รับเป็นเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการของภาครัฐเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งนี้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 64 ได้แก่

(1) เงินได้ที่ได้รับเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

(2) เงินได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาสาสมัครกทม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้รับเป็นค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์จากผู้ประกอบการนำเที่ยวตามโครงการกําลังใจ

(3) เงินได้ที่ได้รับเป็นค่าเดินทางและค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์จากผู้ประกอบการนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย

(4) เงินได้ที่ได้รับสำหรับค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3

(5) เงินได้ที่ได้รับสำหรับค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 เฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

(6) เงินได้ที่ได้รับเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มและค่าซื้อสินค้าอื่นที่ได้ใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐตามโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3

(7) เงินได้ที่ได้รับในรูปของ e-Voucher เป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือค่าสินค้าหรือบริการตามโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

(8) เงินได้ที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่เป็นผู้ประกันตนตามม. 33 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 33 ได้รับเป็นค่าครองชีพตามโครงการเราชนะ

(9) เงินได้ที่ผู้ประกันตนตามม. 33 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 33 ได้รับตามโครงการม. 33 เรารักกัน

อนึ่งทั้ง 12 โครงการของภาครัฐที่ได้จ่ายเงินเงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนและประโยชน์อื่นใดอันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2564 มีดังนี้โครงการกำลังใจ / โครงการเราเที่ยวด้วยกัน / โครงการคนละครึ่ง / โครงการเราชนะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3 / โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ / โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการ 133 เรารักกัน / โครงการทัวร์เที่ยวไทย | โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด / โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงศึกษาธิการ / โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน

“รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการดังกล่าวไม่อยู่ในประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ แต่หากไม่ได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ประมาณ 31,979.35 ล้านบาทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะช่วยเพิ่มการบริโภคภายในประเทศช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง” นายธนกรกล่าว

Facebook Comments