เชียงใหม่ สั่งปิดหย่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 12 บ้านปางโฮ้ง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

718

เชียงใหม่ สั่งปิดหย่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 12 บ้านปางโฮ้ง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยง หย่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 12 พื้นที่ในหมู่บ้านปางโฮ้ง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน เป็นระยะเวลา 10 วัน
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน โดยให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านปางโฮ้ง (หย่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-29 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบ ให้แยกกักตนเองที่บ้าน (Home..Quarantine) เป็นเวลา 7 วัน และสังเกตอาการตนเอง (Self.Monitoring) เป็นเวลาอีก 3 วัน สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่อาคารและหรือสถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอเชียงดาวในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank

blankblank