เชียงใหม่ สั่งปิด 3 หมู่บ้านในพื้นที่ อ.แม่แตง เวียงแหง และเชียงดาว เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

6423

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 3 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว 14 วัน หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

วันที่ 20 ม.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน โดยสั่งปิดพื้นที่ชุมชนชาวลีซอ บ้านห้วยไร่ ซอย 8 หมู่ที่ 9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 มกราคม รวมถึงหย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง และหมู่บ้านเมืองงายใต้ (หมวด 9) หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มกราคม นี้

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอแต่ละอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blankblankblank