เชียงใหม่อนุญาตโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา สามารถเปิดเรียนแบบปกติ(On Site) ได้ตั้งแต่ 17 ม.ค. 65

8358

เชียงใหม่อนุญาตโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา สามารถเปิดเรียนแบบปกติ(On Site) ได้ตั้งแต่ 17 ม.ค. 65

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือแจ้งสถานศึกษา เรื่อง อนุญาตให้สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0269/35 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งคำสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ได้มีมติให้สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และ มาตรการ UP-DMHTT อย่างเคร่งครัด

2. ให้หน่วยงานทางการศึกษากำกับ ติดตาม สถานศึกษาในกำกับและรายงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ

3. สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ให้ดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาอนุญาตเปิดเรียน แบบ (On Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments