เชียงใหม่ ขยายเวลามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ ถึง 31 ม.ค. นี้

5277

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม นี้

วันที่ 13 ม.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขยายระยะเวลาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม นี้

โดยให้หน่วยงานของรัฐ รวมถึงเข้าของสถานประกอบการ พิจารณาสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ตามความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2565 รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจัดกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด

ทั้งนี้การจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค อาจถูกสั่งให้ปิดหรือหยุดการดำเนินการ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments