ครม. เคาะงบ 1.38 หมื่นล้าน ทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่อง F-16

562

ครม. เคาะงบ 1.38 หมื่นล้าน ทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่อง F-16

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ใช้งบประมาณ เกิน 1,000 ล้านบาท ของกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนของกองทัพอากาศนี้ได้อยู่ในคำของบประมาณปี 66 ของกระทรวงกลาโหมต่อไป โดยหากได้ผ่านขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้รายการนี้ได้บรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 66 ที่จะต้องนำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว กองทัพอากาศก็จะได้เตรียมการชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ระหว่างนี้กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำความต้องการของโครงการ โดยมี พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน เพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดในทุกด้านให้รอบคอบ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค และให้สอดคล้องกับสภาพงบประมาณที่กองทัพได้รับจัดสรรให้มากที่สุด ก่อนการนำเสนอตามกระบวนการของบประมาณ

โดยขอยืนยันว่าการเตรียมการเสนอโครงการ ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างถี่ถ้วนทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ความมั่นคงและอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การจัดหาเครื่องบินสมรรถนะสูงทดแทน ต้องใช้เวลาในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศได้ ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 10-12 ปี และจะอยู่ประจำการในกองทัพต่อไปอีกประมาณ 40 ปี

Facebook Comments