เชียงใหม่เผยผลตรวจ ATK ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565

329

เชียงใหม่เผยผลตรวจ ATK ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565

ตรวจ ATK รวม 29,266 ราย  พบผล ATK บวก 488 ราย

หมายเหตุ : ยอดที่แจ้งเป็นทางการทุกวันเป็นเฉพาะยอดที่ตรวจยืนยันโดยวิธีการ RT-PCR เท่านั้น ไม่ได้นำยอดตรวจ ATK ไปรวมด้วย เนื่องจากยอดตรวจ ATK อาจให้ผลลวงได้ จำเป็นต้องตรวจยืนยันด้วย RT-PCR อีกครั้ง

 

nKgcw9.jpg
nKgKID.jpg
nKggoJ.jpg