เคาะแล้ว ! สถาบันการศึกษาของเชียงใหม่ ชะลอการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site)

1005

เชียงใหม่ได้มีประกาศสั่งโรงเรียน และ สถาบันการศึกษา ทุกประเภท ทุกสังกัด ชะลอการเรียนการสอนแบบปกติ(On Site)ออกไป จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6/2565 เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site) ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยคำสั่งมาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site) มีสาระสำคัญคือ

“ให้โรงเรียนทุกสังกัดหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติได้ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ให้เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2565”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการประเมินเป็นระยะเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

n9TI1k.jpg

Facebook Comments