ปลัดกระทรวงกลาโหม สั่งปลด “ทหารเรือเมากร่าง” ออกจากราชการแล้ว เหตุกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

2744

ปลัดกระทรวงกลาโหม สั่งปลด “ทหารเรือเมากร่าง” ออกจากราชการแล้ว เหตุกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

วันที่ 7 มกราคม 2565 มีรายงานว่าจากกรณีคลิปเหตุการณ์ชายซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ มีลักษณะอาการมึนเมาและพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบ
ล่าสุด พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 14/2565 เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราซการ โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. 2502 หมวด 1 ข้อ 4 (2) และข้อบังคับทหาร ที่ 11/16536 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2482 ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร มาตรา 4 ข้อ 2 และข้อ 12 กับคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 281/60 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ 1.43
ฉะนั้น จึงให้ปลด น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี ออกจากราชการ เป็น นายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร. เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565
Facebook Comments