เผยผลทดสอบ สารกันบูดในน้ำพริกหนุ่ม 17 ยี่ห้อ พบสารกันบูดเกินมาตรฐาน 7 ยี่ห้อ

155774

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบ สารกันบูดในน้ำพริกหนุ่ม 17 ยี่ห้อ พบสารกันบูดเกินมาตรฐาน 7 ยี่ห้อ บางเจ้าสูงเกินมาตรฐานถึง 11 เท่า

        ฉลาดซื้อ ในโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภค จึงเลือกสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 17 ตัวอย่าง ในเดือนมิถุนายน 2562 โดยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก (Benzoic Acid) และกรดซอร์บิก (Sorbic Acid) ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 จากที่เคยสุ่มตรวจครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 (ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 205 มี..2561)ซึ่งปรากฏผลทดสอบ ดังตารางต่อไปนี้

สรุปผลการทดสอบ
     ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 .. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) ได้อนุญาตให้ตรวจพบปริมาณสูงสุดของวัตถุกันเสียประเภท กรดเบนโซอิก (Benzoic Acid)ไว้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และวัตถุกันเสียประเภท กรดซอร์บิก (Sorbic Acid) ไว้ไม่เกิน 1000 มก./กกในหมวดอาหารประเภทเครื่องปรุงรส เช่น น้ำพริกพร้อมบริโภค น้ำพริกสำหรับคลุกข้าว น้ำพริกกะปิ
     จากตารางแสดงผลทดสอบปริมาณสารกันบูดข้างต้น สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่ไม่พบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก 2. กลุ่มที่พบสารกันบูดแต่ไม่เกินมาตรฐาน และ 3. กลุ่มที่พบสารกันบูดเกินมาตรฐาน
     โดยน้ำพริกหนุ่ม กลุ่มที่ตรวจไม่พบสารกันบูด ประเภทกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก มีจำนวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ 1) น้ำพริกหนุ่ม อุ้ยคำ (ตราขันโตกจากตลาดวโรรส .เชียงใหม่และ 2) น้ำพริกหนุ่ม วรรณภา จากร้านวรรณภา .เชียงราย

ส่วนกลุ่มที่ตรวจพบปริมาณสารกันบูด แต่ไม่เกินมาตรฐาน มีจำนวน 8 ตัวอย่าง ได้แก่
1) น้ำพริกหนุ่ม แม่ศรีนวล จาก ร้านขายของฝากสามแยกเด่นชัย .แพร่ พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 30.67 มก./กก.
2) น้ำพริกหนุ่ม มารศรี สูตรดั้งเดิม จาก ตลาดสดแม่ต๋ำ .พะเยา พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 36.92 มก./กก.
3) น้ำพริกหนุ่ม แม่มารศรี (น้ำพริกหนุ่ม – ปลาร้าจาก ร้านปะเลอะเยอะแยะของฝาก .เชียงราย พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 41.73 มก./กก.
4) น้ำพริกหนุ่ม ป้าแอ็ด ของฝากจากเดอะโคโค่ นครลำปาง จาก ร้านป้าแอ็ดของฝากเมืองลำปาง พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 387.38 มก./กก.
5) น้ำพริกหนุ่ม ศุภลักษณ์ รสเผ็ดมาก จาก ตลาดสดแม่ต๋ำ .พะเยา พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 51.92 มก./กกและ กรดซอร์บิก เท่ากับ 338.17 มก./กก.
6) น้ำพริกหนุ่ม อำพัน จาก ร้านข้าวแต๋นของฝากลำปาง    พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 435.29 มก./กก.
7) น้ำพริกหนุ่ม อุ้ยแก้ว จาก ตลาดสดแม่ต๋ำ .พะเยา พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 437.27 มก./กก.
8) น้ำพริกหนุ่ม นันทวัน เจียงฮาย สูตรดั้งเดิม จาก ร้านนันทวัน .เชียงราย พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 455.80 มก./กก.

สำหรับกลุ่มที่ตรวจพบสารกันบูดเกินมาตรฐาน มีจำนวน 7 ตัวอย่าง ได้แก่
1) น้ำพริกหนุ่ม ร้านดำรงค์ จาก ตลาดวโรรส .เชียงใหม่ พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 890.32 มก./กก.
2) น้ำพริกหนุ่ม ล้านนา จาก ตลาดของฝากเด่นชัย .แพร่ พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 1026.91 มก./กก.
3) น้ำพริกหนุ่ม นิชา (เจ๊หงษ์ น้ำพริกหนุ่ม) จาก ตลาดวโรรส .เชียงใหม่ พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 1634.20 มก./กก.
4) น้ำพริกหนุ่ม เจ๊หงษ์ จาก ตลาดวโรรส .เชียงใหม่ พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 1968.85 มก./กก.
5) น้ำพริกหนุ่ม แม่ชไมพร จาก ตลาดสดอัศวิน ร้านสิริกรของฝาก .ลำปาง พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 2231.82 มก./กก.
6น้ำพริกหนุ่ม ยาใจ (รสเผ็ด) จาก ร้านขายของฝากสามแยกเด่นชัย .แพร่
พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 3549.75 มก./กก.
7น้ำพริกหนุ่ม อุมา จาก ตลาดสดแม่ต๋ำ .พะเยา พบปริมาณ กรดเบนโซอิก เท่ากับ 5649.43 มก./กก.
ข่าวอื่นๆเชียงใหม่ร้อยแปด