ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล!!! “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”

270

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-15.00 .ได้มีการจัดงานการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัลสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ผ่านทางออนไลน์ (Zoom)  ซึ่งเป็นการแข่งขันภาษาจีนที่ริเริ่มขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนชาวไทย ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย การแข่งขันในครั้งที่ 2 นี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท เสฉวน ซินหัวเล่อจือ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด   

6MEieS.jpg

การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การแข่งขันร้องเพลงจีน การกล่าวสุนทรพจน์จีน การบรรเลงเพลงจีน การเขียนพู่กันจีน   การคัดลายมือจีน   และการทำรายการอาหารจีน ซึ่งครอบคลุมการแข่งขันทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด 12 รายการแบ่งตามระดับชั้น

การแข่งขันในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวนทั้งหมด 1,232 คน ผู้ที่สมัครและส่งผลงานสำเร็จ จำนวน 942 คน มาจาก 500 กว่าสถานศึกษา การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากหลายสถาบันมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มช. มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ

6MEO6y.jpg

ในระหว่างการจัดงาน ได้รับเกียรติจากท่าน อู๋ จื้อ อู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณเหรียน เฉิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวรัตนาพร เมธาธนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิด

หลังพิธีเปิดและการแข่งขันในช่วงเช้า ได้มีการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าแข่งขันฯ โดยแบ่งรางวัลตามประเภท ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน 12 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 12 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 12 รางวัล, รางวัลชมเชย เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 80 รางวัล, รางวัลครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 12 รางวัล

6MEjWD.jpg

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมัธยมปลาย ได้แก่ การแข่งขันร้องเพลงจีน นางสาวอนันตา คำรอด จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน นางสาวศศิวิมล เตชะพนาลัย จากโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม, การแข่งขันบรรเลงเครื่องดนตรีจีน นายธรรมรงค์ ทับพวาธินท์ จากโรงเรียนโยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช

การแข่งขันคัดพู่กันจีน นางสาวอริสา แซ่ลี จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย, การแข่งขันคัดลายมือ นางสาวมณีวรรณ แซ่ลี จากโรงเรียนจงฝามูลนิธิ จ.ยะลา, การแข่งขันรายการทำอาหาร นางสาวพิมพ์ชนก ตวงวิทยากุล จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ดำเนินการแข่งขัน ได้มีส่วนสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด้านเทคนิคการถ่ายทอดสด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินการ ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะทำงาน ที่ได้มอบโอกาสทางความร่วมมือให้เราได้มีส่วนสนับสนุนเยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษาจีน และส่งเสริมการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย.

6MEgAQ.jpg

6MEQOg.jpg
6MEUaW.jpg
6ME5z2.jpg