ส่อง 4 ของขวัญปีใหม่น่าสนชุดใหญ่!! จากรัฐบาล “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – คนละครึ่งเฟส4 – ช้อปดีมีคืน – เงินเยียวยา 5,000 บาท”

135

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ครม.เห็นชอบ มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 ชุดใหญ่ ส่งความสุขให้คนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันนี้ทีมงาน CM108 ได้รวบรวม 4 ของขวัญชุดใหญ่ที่น่าสนใจมาให้มาดูกัน

ของขวัญชิ้นที่ 1
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ 2565
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี 2565 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65 คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านคน โดยครั้งนี้จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้

เกณฑ์การสมัคร
• สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
• รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
• ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
• ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
• ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
• ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
• หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ของขวัญชิ้นที่ 2
คนละครึ่งเฟส 4
โครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะเริ่มดำเนินการในช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2565 – 30 เม.ย.2565 หลังสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โดยจะใช้วงเงินคงเหลือจากโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ไปใช้ดำเนินการคนละครึ่งเฟส 4 ซึ่งระหว่างนี้ ยังต้องใช้เวลาปรับระบบ สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้แล้ว ว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการออกไป จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิคงเหลืออยู่เร่งออกมาใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการ

เงื่อนไขการลงทะเบียน
• มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
• ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
• ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
• ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ของขวัญชิ้นที่ 3
ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี
โครงการช้อปดีมีคืน โดยจะมีการให้สิทธิซื้อสินค้า เพื่อนำวงเงินไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีสูงสุด 30,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.) มูลค่า 6,200 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 1.4 ล้าน

**ไม่รวมถึงค่าสินค้าและบริการบางชนิด เช่น ค่าสุรา เบียร์ และไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น ซึ่ง

ของขวัญชิ้นที่ 4
เงินเยียวยา 5,000 บาท อาชีพสถานบันเทิง
โครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคน และจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน งวดแรกในวันที่ 29 ธ.ค. 2564

เงื่อนไขการรับสิทธิ
• เป็นผู้มีสัญชาติไทย
• ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
• ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
• ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565
• คนที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมฯ เท่านั้น

Facebook Comments