รัฐฯ จัดให้อีกรอบ โครงการ “ช้อปดีมีคืน” ของขวัญปีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจปี 2565

141

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 เป็น “ของขวัญปีใหม่ 2565” โดยขั้นตอนต่อไปประกาศร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ…)ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2565) เป็นการกำหนดให้ผู้มีเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้า หรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งได้นำกลับมาใชัใหม่ตามคำเรียกร้องของภาคเอกชน ที่ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงปลายปีนี้ และต้นปีหน้า โดยจะมีการให้สิทธิซื้อสินค้า เพื่อนำวงเงินไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีสูงสุด 30,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเป็น “ของขวัญปีใหม่ 2565”

Facebook Comments