“อนุพงษ์” ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เร่งจัดสรรแหล่งน้ำต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพ

377

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เร่งจัดสรรแหล่งน้ำต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน โดยเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน โดยให้จัดหาน้ำต้นทุนเพิ่มในคลองแม่ข่าและสำรวจแนวลำเหมืองสา เพื่อซ่อมแซมก่อสร้างเพิ่มเติมให้น้ำต้นทุนไหลไปสู่คลองแม่ข่าได้เต็มที่ รวมทั้งจัดระบบการบริหารจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั้งระบบ โดยใช้มาตรการเชิงรุกให้คำแนะนำการบำบัดน้ำเสียแบบครัวเรือน อาทิ การติดตั้งถังดักไขมัน รวมถึงการเฝ้าระวังน้ำเสียจากอาคาร และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

6V0pgb.jpg

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าผ่านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาคลองแม่ข่า อาทิ โครงการจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดให้ได้ทั้งปี และการปรับปรุงสภาพคลอง ภูมิทัศน์บริเวณแนวคลองให้สวยงาม ฟื้นฟูลำคลองที่ตื้นเขิน อย่างต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง

6V0GFa.jpg

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางต่อไปยังท่าน้ำชัยศรีภูมิ ชุมชนวัดหัวฝาย และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และการจัดการที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ตลอดจนแนวทางการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่คลอง

6V0vCf.jpg

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ว่า ขณะนี้การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณในการศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งในระหว่างนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือของชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองต้องปรับวิถีการดำรงชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยด้วย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองแม่ข่าต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

6V0Ltq.jpg

Facebook Comments