ธ.ก.ส. พร้อม!! โอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภาคเหนือเริ่มโอน 14 ธันวาคม 64 นี้

107

ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงิน ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 20 ไร่ จํานวน 20,000 บาท ตั้งแต่ 13-17 ธันวาคม 64 นี้ โดยมีเกษตรกรได้รับ ประโยชน์กว่า 4.45 ล้านครัวเรือน วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการมาตการช่วยเหลือชาวนา ซึ่งได้รับการอนุมัติวงเงิน งบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้เห็นชอบ กรอบการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ซึ่งในส่วนของ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/65 เป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่จะเข้าไป ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้ เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น โดยรัฐบาล สนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/65

รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อ ครัวเรือน วงเงินงบประมาณจํานวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจํานวน 4.69 ล้านครัวเรือน โดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564

สําหรับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2564 โดยมี เกษตรกรได้รับเงินจํานวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ