แคมเปญ “KindDining กิน.กอด.โลก” ชวนคนรุ่นใหม่ให้คํามั่น ไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

blank

แคมเปญ ‘KindDining กิน.กอด.โลก’ ชวนคนรุ่นใหม่ให้คํามั่นสัญญาไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ดาราและผู้มีชื่อเสียง เช่น คุณวงศ์รวีนที่ธร (สกาย) นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล็อต) และคุณชุดารี เทพาคํา (เซฟตาม) เพื่อปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งลดความเสี่ยงของโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ป่า เช่น ซาร์ส และอาจรวมถึงโควิด-19

6DIQNN.jpg

เป้าหมายของการรณรงค์นี้ เพื่อลดความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ร่วม ให้คํามั่นสัญญาว่า จะไม่บริโภคเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมติดแฮชแท็ก #SayNotoIllegalWildMeat

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ผมเชื่อว่าการรณรงค์ เพื่อหยุดการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมายมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เมื่อหยุดการบริโภคก็จะช่วยให้สัตว์ป่ามีชีวิตและทําหน้าที่ในธรรมชาติ ของเขา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมอุทยานฯ ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า”

ความต้องการเนื้อสัตว์ป่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการล่า ฆ่า และค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย นํามาสู่การลดจํานวนของสัตว์ป่า จนบาง ชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นอกจากนั้นยังเพิ่มความเสี่ยงของการติดโรคจากสัตว์ป่าสู่คน อาทิ เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิด-19 ซึ่งกําลังเป็น ปัญหาทั่วโลก ก็เป็นไปได้ว่า อาจจะมีต้นเหตุมาจากสัตว์ป่า

คุณดารารัตน์ วีระพงษ์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า (TRAFFIC) กล่าวว่า “ในการปกป้องสัตว์ป่า จากการบริโภคอย่างผิดกฎหมาย จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการบังคับใช้ กฎหมาย แคมเปญกิน.กอด.โลก จึงเกิดขึ้นเพื่อลดความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า ความเสี่ยงต่าง ๆ อันจะกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ล้วนเป็นประเด็นที่พูดถึงในการรณรงค์ในครั้งนี้”

ในเดือนมิถุนายน 2564 TRAFFIC และ สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ได้ทําการวิจัยเพื่อศึกษาการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าของคนไทย ในเขตเมือง พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 32 มีการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า รวมถึงเนื้อสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และในจํานวนเท่า ๆ กันนั้นมี แนวโน้มจะบริโภคอีกในอนาคต

6DI2U9.jpg

“ผลการวิจัยได้เผยข้อมูลสําคัญหลายอย่างที่ช่วยให้เราเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าในประเทศไทย ซึ่งมี ประโยชน์อย่างมากในการออกแบบแคมเปญเพื่อยุติการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย แคมเปญ Kind Dining หรือกิน.กอด.โลกถูกออก แบบให้มีกิจกรรมหลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยุติการกินเนื้อสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย” ดร. ไอลีน ลาร์นี้ ผู้อํานวยการ ZSL ประจําประเทศไทย กล่าว

6DIsND.jpg

กลุ่มคนที่บริโภคเนื้อสัตว์ป่าส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว มีช่วงอายุระหว่าง 18 – 30 ปี อาศัยอยู่ในเมือง มีฐานะและชื่นชอบการเดินทาง ท่องเที่ยว โดยคนกลุ่มนี้ไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์ป่าเพื่อประทังชีวิต แต่มักบริโภคกันระหว่างการท่องเที่ยวและงานสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง

“ททท.ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมักได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว แคมเปญ Kind Dining จึงเป็นหนึ่งในแบบอย่างของทิศทางการท่องเที่ยวไทยในอนาคต” นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) กล่าว

ม.ร.เรอโนด์ เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจําประเทศไทยกล่าวว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราเห็นได้ว่า เริ่มมีการรณรงค์ให้คนหันมาสนใจเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้น คนจํานวนมากเริ่มเข้าใจว่า การบริโภคเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นเรื่อง ที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมและสวนทางกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่แคมเปญ Kind Dining ได้รับความ ร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ ผู้มีชื่อเสียง รวมทั้งองค์กรพันธมิตรต่างๆ และมั่นใจว่าจะมีผู้ที่ตั้งคําถามกับ การกินเนื้อสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและร่วมให้คํามั่นสัญญากับการรณรงค์ในครั้งนี้มากมาย”

แคมเปญได้นําเสนอคลิปวิดีโอ 4 ชุด ประกอบด้วยคลิปสั้น 3 นาที 1 ชุดและสปอตรณรงค์ 30 วินาทีและ 15 วินาที อย่างละ 3 ชิ้นโดย เผยแพร่ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ YouTube นําเสนอโดย นักแสดง คุณวงศ์รวี นทีธร (สกาย) นายสัตวแพทย์สัตว์ป่า ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล็อต) และคุณชุดารี เทพาคํา (เชฟตาม) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหยุดกินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Kindness Delivery ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ที่ได้ร่วมมือกับเซฟตาม และร้านมีนา มีข้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดัดแปลงเมนูอาหารป่าที่เป็นที่นิยม ให้เป็นเมนูปลอดเนื้อสัตว์ป่า เพื่อแจกจ่ายให้บุคคลทั่วไปได้ลิ้มลองในรูปแบบอาหารกล่องที่มาพร้อม คิวอาร์โค้ดที่นําไปยัง www.kind-dining.com เพื่อร่วมให้คํามั่นสัญญาไม่บริโภคเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยประชาชนสามารถเลือกเข้า ร่วมทีมสัตว์ป่าที่ชื่นชอบจากทั้งหมด 5 ทีม แล้วคลิกให้คํามั่นสัญญาเพื่อรับตราประจําทีมสําหรับการแชร์ผ่านสื่อโซเชียล โดยใช้แฮชแท็ก #SayNotoIllegalWildMeat และ #KindDining ชักชวนให้คนรอบข้างเข้าร่วมทีม

ร่วมให้คํามั่นสัญญาไม่บริโภคเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย ได้ที่ www.kind-dining.com

แคมเปญ “KindDining กิน.กอด.โลก” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง อส. ททท. TRAFFIC ร่วมกับ ZSL และ UNDP โดยการสนับสนุน ของโครงการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก (GWP) กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) กองทุนเพื่อการคัดค้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายแห่งสหราช อาณาจักร (TWICE) และโครงการกิจการระหว่างประเทศเพื่อบริหารปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐอเมริกา (USFWS)

6DIRpE.jpg6DIqrQ.jpg6DIOZn.jpg6DIbsg.jpg6DIjyW.jpg6DIo92.jpg6DI60b.jpg