เชียงใหม่คลายล็อก 5 อำเภอนำร่อง ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้แล้ว แต่ต้องผ่านการประเมิน COVID-Free Setting เท่านั้น เริ่ม 6 ธ.ค. เป็นต้นไป

1068

เชียงใหม่คลายล็อก ให้ร้านอาหารจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะ 5 อำเภอนำร่อง และต้องผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID-Free Setting เท่านั้น เริ่มตั้งแต่ 6 ธันวาคม นี้ ขณะที่สถานบันเทิงยังคงงดให้บริการ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ ประกอบกับ ศบค. ได้กำหนดให้อำเภอจอมทอง เป็นพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ ส่วนการเปิดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน อนุญาตให้เฉพาะใน 5 อำเภอนำร่อง และจะต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID-Free Setting เท่านั้น ในระหว่าง เวลา 11.00-14.00 น. และระหว่างเวลา 17.00-23.00 น. ส่วนอำเภออื่นๆ หรือร้านที่ยังไม่ผ่านมาตรการดังกล่าว ยังคงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเช่นเดิม ทั้งนี้ สามารถแสดงดนตรีได้โดยจำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน แต่ห้ามมีการสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีและลูกค้า

สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังคงปิดดำเนินการต่อไป เพื่อพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุขในการเปิดดำเนินการในระยะต่อไป

และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินการของบุคคล สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 

65l3cJ.jpg
65lTFf.jpg
65lwTa.jpg
65l1lq.jpg

Facebook Comments