เชียงใหม่ เดินหน้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า พร้อมเตรียมคงสภาพน้ำในคลองให้เต็มความจุไปจนถึงช่วงปลายปีนี้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

453

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า พร้อมเตรียมคงสภาพน้ำในคลองให้เต็มความจุไปจนถึงช่วงปลายปีนี้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงาน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมาคืนความสวยงาม ภายใต้วิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า ถือเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว

ทั้งนี้ ผลจากการประชุม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การบริหารจัดการน้ำ ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนและทำแผนการจัดสรรน้ำในแต่ละห้วง เพื่อที่จะพัฒนาลำคลองควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยติดตามและรายงานผลเป็นระยะๆ เบื้องต้น ได้ขอให้มีการปล่อยน้ำให้เต็มคลองแม่ข่ายาวไปจนถึงช่วงปลายปีนี้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด ซึ่งขณะนี้มีแนวคิดที่จะมีการจัดกิจกรรมดนตรีหรือคอนเสิร์ตบริเวณริมคลองแม่ข่า เพื่อดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงาน และถือโอกาสใช้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์การแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่าไปในตัวด้วย ด้านแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ได้ให้ทาง อบจ.เชียงใหม่ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียในทุกจุดที่จะมีการระบายน้ำลงสู่คลองแม่ข่า ส่วนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกครองแม่ข่า ขณะนี้ พบว่า มีการบุกรุกอยู่ 215 จุด และมีการรื้อไปแล้ว 90 จุด ดำเนินคดีไปแล้ว 13 จุด และปิดประกาศแจ้งเตือนไว้อีก 129 จุด โดยได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าไปพูดคุยกับผู้บุกรุกควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาคลองเปรมประชากร มาเป็นโมเดลในการแก้ไข

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าครั้งใหญ่ โดยจะกระจายจุดจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 18 จุด ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ ที่คลองแม่ข่าไหลผ่าน คือ อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง ซึ่งจะมีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ กระจายกันไปประกอบพิธี เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments