ตรวจโรงเรียนอนุบาลเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นวันแรก!!!!

174

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่มีความพร้อมด้านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร เป็นวันแรก พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุใช้ระบบ School Isolation กรณีพบการติดเชื้อในโรงเรียนวันนี้ (1 ธ.ค. 64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นวันแรก ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมมอบใบประกาศมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ให้กับโรงเรียน

6Q9UaN.jpg

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล มีนักเรียนทั้งหมด 30 คน โดยแบ่งการเรียนการสอนห้องเรียนละไม่เกิน 12 คน และใช้ระบบ Small Bubble คือคุณครู 1 คน และครูผู้ช่วย 2 คน ต่อหนึ่งห้องเรียน ซึ่งบุคลากรทั้งหมด 100 % ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และฉีดวัคซีนบูสเตอร์ (เข็ม 3) แล้วจำนวน 19 คน จาก 21 คน ที่ครบกำหนดฉีดบูสเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการตรวจ ATK ครูและบุคลากร ในทุกเช้าวันจันทร์ก่อนเข้าทำงานโดยผู้ช่วยพยาบาลประจำโรงเรียน และกรอกฟอร์ม Thai Save Thai

6Q9fL8.jpg

ขณะที่ข้อมูลการฉีดวัคซีนของผู้ปกครอง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 พบว่าฉีดวัคซีนครบแล้ว 25 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 93% จากทั้งหมด 27 ครอบครัว ทั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน จะต้องได้รับการตรวจ ATK ทุกอาทิตย์ หรือ ทุกครั้งที่มีการออกนอกพื้นที่โดยการโดยสารยานพาหนะสาธารณะ พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองลงนามยินยอมไม่ส่งเด็กไปเรียนพิเศษด้านนอก และจำกัดบุคคลเข้า-ออก โรงเรียนอย่างเข้มงวด

สำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อสำนักงานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า แสดงใบรับรองการรับวัคซีน แสดงผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ก่อนเข้ามาติดต่อ พร้อมทำการประเมินอาการเสี่ยง Thai Save Thai และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

6Q916P.jpg

ด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ เป็น 1 ใน 29 โรงเรียน ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ซึ่งมีความพร้อมทั้งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และมีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มีการอนุมัติให้โรงเรียนที่มีนักเรียน เกิน 100 คน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด เปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ เฉพาะชั้น เช่น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบเข้าแข่งขันได้

ทั้งนี้ ได้มีการให้สถานศึกษาจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีพบการติดเชื้อในสถานศึกษาภายหลังเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ และมีแผนการใช้ระบบ School Isolation มีห้องสังเกตการณ์อาการของเด็ก ซึ่งเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาที่อนุมัติให้กลับมาเปิดเรียนได้นั้น มีสถานพยาบาลคู่สัญญาในการร่วมดูแลอยู่แล้วเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการระบาดเป็นวงกว้างในสถานศึกษา จะได้มีการพิจารณาให้ปิดทันที

6Q9kkR.jpg
6Q93O0.jpg
6Q99Xu.jpg

6Q9wRI.jpg