เชียงใหม่เร่งสกัดการระบาดกลุ่มแรงงานต่างด้าวใน 6 อำเภอ สั่งตรวจหาเชื้อ ATK และฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน

blank

เชียงใหม่เร่งสกัดการระบาดกลุ่มแรงงานต่างด้าวใน 6 อำเภอ สั่งตรวจหาเชื้อ ATK และฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี และอำเภอหางดง ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายหลังยังพบว่ามีการแพร่ระบาดและการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ สถานที่พักคนงาน หอพัก และที่พักอาศัยอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอรอบเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

โดยให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี และอำเภอหางดง ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ นำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีน

ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวนอกระบบ หรือแรงงานที่ไม่มีนายจ้างประจำ ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี และอำเภอหางดง ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ เร่งค้นหาและใช้มาตรการกดดันให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK และพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ทั้งนี้ ให้เจ้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร กิจการก่อสร้าง และผู้ประกอบกิจการทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอดังกล่าว หากมีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ ขอความร่วมมือท่านตรวจเอกสารแสดงผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด – 19 ก่อนจ้างงานทุกครั้ง พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ หรือผู้ดูแลหอพัก ห้องเช่า ห้องแถว หรือสถานที่พักอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ นำผู้เช่าและผู้พักอาศัยในสถานที่พักดังกล่าวทุกคน ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วย ATK และพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีน และให้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เข้าไปค้นหาและใช้มาตรการบังคับกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าวด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blankblank