งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานผางประทีบบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

366

งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา
“งานผางประทีบบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่”
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะตลาดต้นลำไย ติดกับลำน้ำแม่ปิง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

64BtPI.jpg

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวพิธีเปิด ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานผางประทีบบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” ในวันนี้ การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการจ้างงาน การเติบโตของสินค้าทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึก กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆก็จะตามมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในช่วงที่ยัง  ไม่สามารถเปิดประเทศและรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างเต็มรูปแบบ การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็ง สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กระผมขออวยพรให้การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา  “งานผาง ประทีบบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” ณ บัดนี้

64Bkr0.jpg

นางกัญญ์ชลา  สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า ในนามของผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในวันนี้ และขอขอบคุณผู้ประกอบการ พี่น้องชุมชนตลาดและศาลเจ้าโดยรอบพื้นที่การจัดงานทุกท่านที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามในครั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา  ที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว  ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  โดยการจัดกิจกรรมงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา ครั้งที่ 2 งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานผางประทีบบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” ณ สวนสาธารณะตลาดต้นลำไย ติดกับลำน้ำแม่ปิง   ถือได้ว่าเป็นความร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด โดยโครงการจะได้ดำเนินการจัดอีก 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอนและลำพูน ในลำดับต่อไป โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

64N6Ol.jpg64Nnak.jpg64N8zv.jpg64NHxE.jpg64NaWV.jpg64NvPS.jpg64NGen.jpg64NL3g.jpg64NebW.jpg64Nma2.jpg64Bdd9.jpg64B0KJ.jpg64Bz3a.jpg64B4bq.jpg64BNpz.jpg64Bf48.jpg64BhQR.jpg64B9du.jpg64BTZZ.jpg64BwmP.jpg