29 กรกฎาคม “วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก” International Tiger Day 2019

           คุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันอนุรักษณ์ เสือโลก “International Tiger Day 2019” โดยมีเป้าหมายคืออนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งที่อยู่ในขั้นวิกฤตเสี่ยงสูญพันธุ์ ทําให้ในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกๆ ปี ถูกจัดให้เป็น “วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก” หรือ “วันอนุรักษ์เสือโลก” เพื่อเป็นการให้สังคม ตระหนักถึงการอนุรักษ์เสือโคร่ง หยุดล่า หยุดค้า รวมถึงหยุดทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง

           ด้วยความมุ่งมั่นตลอด 11ปี Tiger Kingdom จะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาทั้งด้านการบริการ สถานที่ รวมไปถึงสวัสดิภาพของเสือทุกตัว ให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อบอุ่น และปลอดภัย เสือทุกตัวได้รับการดูแลเอาใจใส่ โดยสัตวแพทย์และนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ
           จากประสบการณ์ที่ผ่านมา Tiger Kingdom เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องเสือโคร่ง ที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ มากที่สุดแห่งหนึ่ง แต่ถึงอย่างไร ยังมีคําถามอีกมากมายเกี่ยวกับเสือที่เรายังไม่สามารถตอบได้ ฉะนั้น สิ่งที่เราได้เรียนรู้ จากเสือที่นี่อาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมเสือในธรรมชาติ ด้วยความหวังว่า ในอนาคต คนและเสือ จะสามารถ เข้าใจกัน เกื้อกูลกัน และค้นพบวิธีที่จะอยู่ร่วมกัน ในระบบนิเวศอันซับซ้อนของเมืองไทย ได้อย่างสงบสุข

          คุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เห็นถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม ที่จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มาร่วมงานเห็นความสําคัญของเสือ และการได้ทดลองเป็นเสือจริงๆผ่านพฤติกรรมเสือ โดยผ่านกิจกรรมฐานต่างๆ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ Tiger Kingdom Edutainment จะทําเป็นฐานทดสอบ “ทางเสือผ่าน” การฝึกทําของเล่นเสือ และเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเสือ โดยผู้เชี่ยวชาญและชํานาญการณ์ ด้านเสือ และการแข่งขันตอบคําถาม ความรู้เรื่องเสือ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พิเศษสุดกิจกรรมภายในงานยังมี Zone การแข่งขัน Street Art ที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่ม อาร์ท ที่มีความสนใจในงานศิลปะ เกี่ยวกับสัตว์ ธรรมชาติ ได้มาวาดลวดลายโชว์ฝีมือ เพื่อคว้าเงินรางวัลกว่า 18,000 บาท และของรางวัลอีกมากมาย

K6ziYJ.jpg
K6zcX9.jpg
K6zRRb.jpg
K6zx6f.jpg
K6zQMa.jpg
K6zq1q.jpg
K6z5Az.jpg
K6zEL8.jpg
K6zbkR.jpgK6zlXu.jpg
K6zDzZ.jpg

K6zARI.jpg
K6zP6P.jpg
K6z2Wt.jpg
K6zC1e.jpg
K6zuAl.jpg
K6z6ek.jpg
K6zrkv.jpg
K6z8OE.jpg
K6zHaN.jpg
K6zXzV.jpg
K6zaxQ.jpg