สนามบินเชียงใหม่ แจ้งยกเลิก 16 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาอีก 52 เที่ยวบิน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย

blank

สนามบินเชียงใหม่ แจ้งยกเลิก 16 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาอีก 52 เที่ยวบิน ในช่วงยี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 สายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงและยกเลิกทำการบินหลังเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย โดยมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบิน ดังนี้

– วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีเที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเวลา 37 เที่ยวบิน ยกเลิก 8 เที่ยวบิน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มีเที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเวลา 15 เที่ยวบิน ยกเลิก 8 เที่ยวบิน

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความแออัดคับคั่งของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการตลอดทั้งวัน รวมถึงการจราจรโดยรอบ จึงขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้า และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกค  ลงทะเบียนในระบบ CM-CHANA และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับตอบกลับทาง SMS

สำหรับผู้โดยสารขาออก หากมีสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องกรุณาตรวจสอบ ของเหลว เจล สเปรย์ หรือสิ่งของอื่นๆ พกพา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพท.กำหนด

blank