Pfizer อนุญาตให้ 95 ประเทศ ใช้สูตรผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 แต่ไร้ชื่อไทย

blank

Pfizer อนุญาตให้ 95 ประเทศ ใช้สูตรผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 แต่ไร้ชื่อไทย

สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อ 16 พ.ย. 64 ว่า บริษัท Pfizer บรรลุข้อตกลงกับองค์การสิทธิบัตรยา (Medicines Patent Pool-MPP) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ (UN) บรรจุให้ยาต้าน COVID-19 ของบริษัท Pfizer อยู่ในรายชื่อยาที่สามารถใช้สิทธิบัตรร่วมได้ ซึ่งจะส่งผลให้ 95 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศรายได้ปานกลางและยากจนในเอเชียและแอฟริกา สามารถนำสูตรยาต้าน COVID-19 ของบริษัท Pfizer ผลิตใช้ในประเทศได้ โดยยาดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19 ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 89 และมีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ ที่เข้าเกณฑ์สามารถขอใช้สิทธิบัตรร่วม ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

ทั้งนี้ Pfizer เผยว่ายา Paxlovid มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง โดยสามารถลดการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้ถึง 89% ในกลุ่มผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการหนัก