เชียงใหม่ประชุมติดตามแผน Charming Chiang Mai เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ผ่าน 2 สัปดาห์ มีเที่ยวบินเข้ามาแล้ว 421 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยวรวม 47,998 คน

573

เชียงใหม่ประชุมติดตามแผน Charming Chiang Mai เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ผ่าน 2 สัปดาห์ มีเที่ยวบินเข้ามาแล้ว 421 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยวรวม 47,998 คน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64 ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนผู้ประกอบการ องค์การภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม

blank

สำหรับแนวทางการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้วางแนวทางไว้ 2 ประเภท คือ Test and Go และ Sandbox กรณีเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจาก 63 ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำ จะใช้วิธี Test and Go ซึ่งเมื่อมาถึงเชียงใหม่ ต้องเดินทางตรงไปโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA+ และมีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ Thailand Pass เพื่อทำการตรวจหาเชื้อและพักรอผลตรวจการตรวจ หากไม่พบเชื้อจึงจะสามารถออกไปเที่ยวได้ทุกแห่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก 63 ประเทศ จะต้องทำการตรวจหาเชื้อในวันแรกที่มาถึง และภายใน 7 วันแรก จะสามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะสถานที่ที่กำหนดไว้ใน 4 อำเภอนำร่อง ประกอบด้วย อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอดอยเต่าเท่านั้น นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้เตรียมแผนเผชิญเหตุ เพื่อรับมือกรณีมีการระบาดของโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งเรื่องสถานพยาบาล การกักกันโรค และการรักษาส่งต่อกรณีฉุกเฉินไว้แล้ว ทั้งนี้จะได้นำไปเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้เร่งทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในจังหวัดให้ได้ครบ 100% ที่ 1,729,353 คน ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยปัจจุบันฉีดไปแล้ว 1,302,102 คน คิดเป็นร้อยละ 75.87 ที่เหลือประมาณร้อยละ 24 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการโดยเร็วโดยเฉพาะอำเภอนำร่องในโครงการ Charming Chiang Mai 4 อำเภอ นอกจากนั้นยังได้เร่งรัดคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงโดยใช้ชุดตรวจ ATK อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้โดยเร็ว ส่วนข้อมูลด้านความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA แล้ว 1,467 แห่ง และผ่านมาตรฐาน SHA+ แล้ว 445 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน Covid Free Setting แล้วอีกกว่า 244 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้รายงานข้อมูลการเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่ต่อคณะกรรมการ Charming Chiang Mai ว่าจากข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่โดยเครื่องบินโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน มีเที่ยวบินในประเทศวันละ 37 เที่ยวบิน สะสมแล้ว 421 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยวรวม 47,998 คน เที่ยวบินระหว่างประเทศ 2 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยว 210 คน เข้าสู่ระบบ Test & Go ที่จังหวัดลำพูนซึ่งผลการตรวจหาเชื้อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด สำหรับข้อมูลเที่ยวบินตรงต่างประเทศนอกเหนือจาก 63 ประเทศ ยังไม่มีการเดินทางเข้ามาในระยะนี้

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่