คปภ. ห้ามยกเลิกกรมธรรม์ ประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ” แต่สามารถเสนอทางเลือกอื่นให้ผู้เอาประกันได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ห้ามบังคับ

398

คปภ. ห้ามยกเลิกกรมธรรม์ ประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ” แต่สามารถเสนอทางเลือกอื่นให้ผู้เอาประกันได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ห้ามบังคับ

วันที่ 15 พ.ย. 64 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แถลงหลัง หารือร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผู้แทน กรณีบริษัทประกันฯ เสนอขายประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ และส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน จึงขอยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เพราะประสบปัญหาจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว กว่า 30,000 ล้านบาท คาดการณ์ว่าในอนาคตจะสูงขึ้นอีก จึงจำเป็นต้องขอยกเลิก ที่ประชุมเห็นตรงกันให้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญในการแก้ไขปัญหา คปภ.ยินดีที่จะรับฟังข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมของรายบริษัทประกันเพื่อพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบให้ตรงกับปัญหา และส่งเสริมการทำทางเลือกให้ผู้เอาประกันเลือกเปลี่ยนความคุ้มครอง หรือประเภทกรมธรรม์ประกันภัย หรือทางเลือกอื่นๆ ด้วยความสมัครใจ พร้อมมีมติ
1. ดำเนินการแก้ปัญหา จะยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ
2. คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ ยังมีผลบังคับตามกฎหมายอยู่ บริษัทต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จะหารือมาตรการที่เหมาะสม ต่อไป
3.คปภ.ผ่อนคลายกฎกติกาให้บริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้เอาประกันภัยเดือดร้อน
4.จะเร่งเชิญบริษัทประกันร่วมพิจารณา อาจเข้าร่วมโครงการผ่อนผันเพิ่มเติม เพื่อเสริมมาตรการเยียวยาให้มีสภาพคล่อง และเสนอแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ ฯลฯ
ส่วนกรณีของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงยืนยันว่า บริษัทเสนอทางเลือกให้กับผู้เอาประกันเป็นไป ด้วยความสมัครใจ จะไม่มีการบังคับผู้เอาประกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน

“ขอให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจว่า คปภ.จะดำเนินการอย่างเต็มที่ และจะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกัน พร้อมรับฟังและหามาตรการเยียวยาปัญหาให้บริษัท เพราะการประกอบธุรกิจประกันภัยต้องอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของประชาชน” เลขาธิการ คปภ.ระบุ

Facebook Comments