ปลัดมหาดไทยลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ “ประสงค์ หล้าอ่อน” นายอำเภอแม่สาย ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่

blank

ปลัดมหาดไทยลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ “ประสงค์ หล้าอ่อน” นายอำเภอแม่สาย ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามใน คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2730/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ โดยระบุว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ปลัดจังหวัด) จำนวน 28 ราย

โดยนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย ให้มาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไปดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

blankblank