เชียงใหม่ ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site ไปจนถึง 30 พ.ย. 64 หลังยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่

492

เชียงใหม่ ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site ไปจนถึง 30 พ.ย. 64 หลังยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อขยายเวลามาตรการดังกล่าวออกไปอีกระยะหนึ่ง ภายหลังยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่

ดังนั้น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนไปแล้ว ก็ให้ชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

นอกจากนี้ ในส่วนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์จะขออนุญาตเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) นั้น นอกจากจะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา แล้ว จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank

blank

blank