เชียงใหม่มีมติสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง ใน อ.แม่อาย และ อ.สันป่าตอง หลังพบการติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มก้อน

6467

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง ในอำเภอแม่อายและอำเภอสันป่าตอง หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่งในอำเภอแม่อาย และอำเภอสันป่าตอง เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน โดย ให้ปิดพื้นที่ตลาดสดโชคบรรจง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2564 และปิดพื้นที่แคมป์คนงานศูนย์อาชีวศึกษา บริเวณทิศตะวันออกวัดศรีปันเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blankblankblankblankblankblank