เชียงใหม่ออกคำสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่ 4 อำเภอ หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

blank

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ใน 4 อำเภอ หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน พร้อมขยายระยะเวลาปิดแคมป์คนงานวิวดอย อำเภอสารภี ออกไปอีก 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยงใน 4 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ พื้นที่หย่อมบ้านไทใหญ่ หลังวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 17 พฤศจิกายน 2564 ,ตลาดสามแยก ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2564 ,พื้นที่แคมป์คนงานศูนย์อาชีวศึกษา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2564 และสถานประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ล้งส้มเจ๊แอร์) เลขที่ 86/3 หมู่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 19 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาปิดพื้นที่แคมป์คนงานวิวดอย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blankblankblankblankblankblankblank