วิ่งฉิว! ถนนทางเข้าพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม 20 กิโลเมตร บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ ลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

1543

วิ่งฉิว! ถนนทางเข้าพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม 20 กิโลเมตร บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ ลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่แฮน้อย – บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู ลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

blank

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนดินภูเขา การคมนาคมขนส่งจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก การขนส่งล่าช้าและอาจทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย ประกอบกับในช่วงฤดูฝนบางเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ส่งผลให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถลำเลียงพืชผลเมืองหนาวออกสู่ตลาดได้ อาทิ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท ต้มหอมญี่ปุ่น เสาวรสหวาน และอะโวคาโด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่

blank

ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่แฮน้อย – บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 20+000

blank

โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทาง ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้สัญจรแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 127.770 ล้านบาท

blankblankblankblankblank