สํานักงาน ก.พ. ประกาศกําหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564

498

สํานักงาน ก.พ. ประกาศกําหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กําหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกําหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะประกาศกําหนดการสอบให้ทราบภายใน วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และสํานักงาน ก.พ. จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th ทั้งนี้ กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกําหนดของทางราชการ

Facebook Comments