เปิดท่องเที่ยว “ดอยอินทนนท์” 1 พ.ย. 64 นี้ พร้อมมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

243

เปิดท่องเที่ยว “ดอยอินทนนท์” 1 พ.ย. 64 นี้ พร้อมมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่อําเภอจอมทอง อําเภอแม่แจ่ม และอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ตามประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่อําเภอจอมทอง อําเภอแม่แจ่ม และอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) บัดนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดําเนินการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยาน แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวใน การท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564Facebook Comments