เชียงใหม่ สั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยงและกำหนดให้แคมป์คนงานสวนลุงเจริญ อ.สารภี เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก”

blank

เชียงใหม่ สั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่ 3 อำเภอ และกำหนดให้แคมป์คนงาน สวนลุงเจริญ อ.สารภี เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ฉบับ เรื่อง “ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว” ในพื้นอำเภอแม่อาย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และลงนามคำสั่ง “กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก” ที่อำเภอสารภี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน

โดยคำสั่ง “ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว” ประกอบด้วย

คำสั่งที่ 220/2564 สั่งให้ปิดพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

blank

คำสั่งที่ 222/2564 ปิดพื้นที่โรงงานซีราพอร์ทเซรามิค หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

blank

คำสั่งที่ 223/2564 ให้ปิดพื้นที่ตลาดประตูเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564

blank

ส่วนคำสั่งที่ 221/2564 เป็นคำสั่ง “กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก” ในแคมป์คนงาน สวนลุงเจริญ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 และให้อยู่แต่ในเคหสถาน

blank

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่